โหลด >> คู่มือการลงทะเบียนเรียน                                           *** เข้าสู่เว็บไซด์ : ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ *** (เทอม3/2559)กำหนดการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 3/2559 ด้วยตนเอง (Free Enrollment) ผ่านเว็บไซต์ มีดังนี้ 

รหัสนักศึกษา

วันลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 59

3 พฤษภาคม - 8 พฤษภาคม 2560

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 58

27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560

นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 53 ถึง 57

21 - 26  เมษายน 2560
รายวิชาตามแผนการเรียน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 


นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส59)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ENG1022

ภาษาอังกฤษ 2

PNS1126

สรีรวิทยาพื้นฐาน

NUR2220

สารสนเทศทางการพยาบาลนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส58)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

STA2020

สถิติเพื่อการวิจัย

NUR2225

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1

NUR2229

การพยาบาลผู้ใหญ่ 2


นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส57)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ENG3024

ภาษาอังกฤษ 4

NUR4237

ภาวะผู้นำทางการพยาบาลและการจัดการ

NUR4238

ประเด็นและการพัฒนาวิชาชีพทางการพยาบาล


******************************************************************************************************************

06. 2017