ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆLaughing ฝ่ายบุคลากรและฝ่ายฝึกอบรม
ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาพักร้อน
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานชั่วคราว)          
ใบขอหนังสือรับรองเงินเดือน

                                                                                                                                        
Smile ฝ่ายพัสดุ
ใบยืมพัสดุ
ใบสั่งจ้าง
บสั่งซื้อ
แบบฟอร์มขออนุมัติจ้าง
แบบฟอร์มขออนุมัติซื้อ
ใบสำคัญรับเงิน
ใบเสนอราคา
                                                                    
 Laughing ฝ่ายวิชาการ
บันทึกข้อความ
แบบฟอร์มการให้บริการยืม Notebook และอุปกรณ์
แบบฟอร์มจองห้อง
แบบฟอร์มยืมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
คำร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
แบบฟอร์ม กระดาษคำตอบ
แบบฟอร์ม กระดาษเขียนตอบ

Laughing ฝ่ายการเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงินวิทยากร

 
   


06. 2017