จัดทำและคัดเลือกข้อสอบ ประมวลความรู้ 2560 (30/มีนาคม/2560)

จัดทำและคัดเลือกข้อสอบ ประมวลความรู้ 2560 (30/มีนาคม/2560)

ระหว่างวันที่ 30 มี่นาคม - 1 เมษายน 2560
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำโดยคณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ร่วมจัดทำและคัดเลือกข้อสอบ ประมวลความรู้ 2560 (30/มีนาคม/2560)
ณ โรงแรมไอธารา จังหวัด เพชรบุรี06. 2017