เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Excel เพื่อช่วยในการจัดทำและติดตามประเมินโครงการ” (16 พ.ค.2560)

 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Excel เพื่อช่วยในการจัดทำและติดตามประเมินโครงการ”  (16 พ.ค.2560)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560


ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย คุณพัชรา กล้าหาญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ


และคุณอัญชา แดงทองดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรม Excel เพื่อช่วยในการจัดทำและติดตามประเมินโครงการ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร


ในการนี้ ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 32 ชั้น 506. 2017