คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครบรอบ 80 ปี (17 พ.ค. 2560)

คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครบรอบ 80 ปี (17 พ.ค. 2560)

17 พฤษภาคม 2560


คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครบรอบ 80 ปี


ณ บริเวณอาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา

 
06. 2017