เตรียมความพร้อม ทบทวนรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก (31/พ.ค./60)

เตรียมความพร้อม ทบทวนรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก (31/พ.ค./60)

31 พฤษภาคม 2560 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดกิจกรรมการทบทวนความรู้และทักษะการพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียน

และรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
สำหรับวันนี้ จัดทบทวนรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก 

โดย อาจารย์เพชรรัตน์ เตชาทวีวรรณ พร้อมด้วยอาจารย์กฤษณา โชติชื่น
06. 2017