ทบทวนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ เพื่อสอบสภา (1/มิ.ย./60)

ทบทวนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ เพื่อสอบสภา (1/มิ.ย./60)

1 มิถุนายน 2560 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดกิจกรรมการทบทวนความรู้และทักษะการพยาบาล

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนและรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ

ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 


สำหรับวันนี้ จัดทบทวนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

โดย อาจารย์วรุณศิริ ปราณีธรรม และอาจารย์อรทัย รุ่งวชิรา

ณ ห้อง 3730 อาคาร 37 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

06. 2017