ปฐมนิเทศผู้เข้าอบรม หลักสูตรช่วยพยาบาล รุ่น 1 ปีการศึกษา 2560 รพ.วิชัยเวช (31/พ.ค./60)

ปฐมนิเทศผู้เข้าอบรม หลักสูตรช่วยพยาบาล รุ่น 1 ปีการศึกษา 2560 รพ.วิชัยเวช (31/พ.ค./60)

31 พฤษภาคม 2560

อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

จัดปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 1 ปีการศึกษา 2560

จากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย จำนวน 35 คน มีการแนะนำห้องเรียน ห้อง Self-study

และห้องปฏิบัติการพยาบาล อาคาร 37 พร้อมทั้งนำผู้เข้าอบรมฯ เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

เช่น จุดบริการ One stop service ศูนย์หนังสือ ศูนย์วิทยบริการ ซึ่งในจุดนี้มีเจ้าหน้าที่มาแนะนำการเข้าใช้บริการ

และพาเยี่ยมชมส่วนต่างๆ เป็นต้น


06. 2017