อบรมการใช้งาน Google Scholar (30/พค/60)

อบรมการใช้งาน Google Scholar (30/พค/60)

30 พฤษภาคม 2560

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อบรมการใช้งาน Google Scholar

อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้ารับการอบรมการใช้งาน Google Scholar

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติต่อไป

โดยมีคุณณัฐ พลอยอ่อง จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 3121 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

06. 2017