โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 (2-4/มิย/60)

โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 (2-4/มิย/60)

ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp)

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ณ

ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา


06. 2017