ทบทวนรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ เพื่อสอบสภา (5/มิย/60)

ทบทวนรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ เพื่อสอบสภา (5/มิย/60)

5 มิถุนายน 2560 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดกิจกรรมการทบทวนความรู้และทักษะการพยาบาล

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนและรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ประจำปี พ.ศ. 2560

ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สำหรับวันนี้ จัดทบทวนรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

โดย อาจารย์หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี และอาจารย์มลฤดี โพธิ์พิจารย์ ณ ห้อง 3730 อาคาร 37 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
06. 2017