วันพุธ, 21 มกราคม 2558 00:00

กิจกรรมผู้อำนวยการ Featured

Written by 
Rate this item
(1 Vote)
กิจกรรมผู้อำนวยการประจำปีงบประมาณ 2558

 6-ม.ค.-58   ประชุมตัวชี้วัด  
 8-ม.ค.-58 08.30-12.00 น. สอน English for nursing อาคาร 37 ชั้น 4 ห้อง 3741
13.00-16.00 น. ประชุมกรรมการอำนวยการ ห้องประชุมวรลักษณานงค์
 9-ม.ค.-58 09.00-12.00 น. กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ วิทยาลัยฯ อาคาร 37 ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
 12-ม.ค.-58 09.00-12.00 น. ประชุม กบม. อาคาร 31 ชั้น 5ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
 14-ม.ค.-58 09.00-12.00 น. ประชุมสภาวิชาการ อาคาร 31 ชั้น 5ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
 15-ม.ค.-58 09.00-12.00 น. วิพากษ์หลักสูตร ป.โท อาคาร 37 ชั้น 3 ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล
13.00-16.00 น. สอน English for nursing อาคาร 37 ชั้น 4 ห้อง 3741
 19-ม.ค.-58 09.00-16.00 น. เข้าร่วมโครงการ "ชุมชนวิชาการ ครั้งที่ 2" ณ ลานคณะวิทย์ มรภ.สวนสุนันทา
 20-ม.ค.-58 13.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ห้องประชุมอธิการบดี
 21-ม.ค-58  09.30-12.00 น.  ประชุมสภาวิชาการ  อาคาร 31 ชั้น 5ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
 22-ม.ค.-58  13.00-16.00 น.  สอน English for nursing  อาคาร 37 ชั้น 4 ห้อง 3741
 27-ม.ค.-58  08.30-12.00 น. ประชุม อาจารย์ประจำ หลักสูตรและกรอบอัตรากำลัง  
   13.00-14.00 น. ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์  
 29-ม.ค.-58  13.00-16.00 น. สอน English for nursing  อาคาร 37 ชั้น 4 ห้อง 3741
 05-ก.พ.-58  13.00-16.00 น.  สอน English for nursing  อาคาร 37 ชั้น 4 ห้อง 3741
 09-ก.พ.-58  09.00-12.00 น.  ประชุม กบม.  อาคาร 31 ชั้น 5ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
 10-ก.พ.-58  13.00-16.00 น.  ประชุมคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ห้องประชุมอธิการบดี
 11-ก.พ.-58  09.00-12.00 น.  ประชุมสภาวิชาการ  อาคาร 31 ชั้น 5 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
 12-14-ก.พ.-58   เข้าร่วมโครงการเพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน : การปรับปรุงและการจัดทำข้อสอบรวบยอด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส จังหวัดชลบุรี
 17-ก.พ.-58  09.30-14.00 น.  ประชุมหลักสูตรป.โท  อาคาร 37 ชั้น 3 ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
 19-ก.พ.-58  13.00-16.00 น.  สอน English for nursing   อาคาร 37 ชั้น 4 ห้อง 3741
 23-ก.พ.-58    ประชุมคณะกรรมการอุทธณ์ร้องทุก  สำนักงานอธิการบดี 
 24-ก.พ.-58  09.30-14.00 น.  ประชุมหลักสูตรป.โท  อาคาร 37 ชั้น 3 ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
 25-ก.พ.-58  09.30-14.00 น.  ประชุมหลักสูตรป.โท  อาคาร 37 ชั้น 3 ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
 26-28-ก.พ.-58  13.00-16.00 น. เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล  โรงแรมดุสิต ปริ้นเซล จ.นครราชสีมา
 05-มี.ค.-58  13.00-16.00 น.  สอน English for nursing  อาคาร 37 ชั้น 4 ห้อง 3741
 09-มี.ค.-58  09.00-12.00 น.  ประชุม กบม.  อาคาร 31 ชั้น 5 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
 11-มี.ค.-58  09.00-12.00 น.  ประชุมสภาวิชาการ  อาคาร 31 ชั้น 5 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
 12-14 มี.ค.-58    เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : การฝึกปฏิบัติการพยาบาล  ณ โรงแรม กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา
 19-มี.ค.-58  13.00-16.00 น.  สอน English for nursing  อาคาร 37 ชั้น 4 ห้อง 3741
 20-22-มี.ค.-58    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน : การฝึกปฏิบัติการพยาบาล  โรงแรม ดี เอ็น เอ รีสอรฺ์ท แอนสปา เข้าใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา
 23-24-มี.ค-58    โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล  ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต กรุงเทพมหานคร
 27-29-มี.ค-58    English Camp 4  ณ รีสอร์ท เขาใหญ่คีรีธารทิพย์ จังหวัด นครราชสีมา
03-เม.ย-58 13.00-16.00 น. สอน English for nursing อาคาร 37 ชั้น 4 ห้อง 3741
09-เม.ย-58 09.00-12.00 น. ประชุม กบม. อาคาร 31 ชั้น 5 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
10-เม.ย-58 13.00-16.00 น. สอน English for nursing อาคาร 37 ชั้น 4 ห้อง 3741
16-เม.ย-58 09.00-16.00 น. จัดเตรียมข้อสอบและสถานที่ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร  
17-เม.ย-58 13.00-16.00 น. สอน English for nursing อาคาร 37 ชั้น 4 ห้อง 3741
18-เม.ย-58 09.00-16.00 น. สอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร อาคาร 37 ชั้น 3
19-เม.ย-58 09.00-16.00 น. สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยพยาบาล อาคาร 37 ชั้น 3
20-เม.ย-58 09.00-16.00 น. สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยพยาบาล อาคาร 37 ชั้น 3
21-เม.ย-58 09.00-16.00 น. สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยพยาบาล อาคาร 37 ชั้น 3
22-เม.ย-58 09.00-16.00 น. สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยพยาบาล อาคาร 37 ชั้น 3
23-เม.ย-58 09.00-16.00 น. คัดเลือกรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร อาคาร 37 ชั้น 3
24-เม.ย-58 09.00-16.00 น. คัดเลือกรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร อาคาร 37 ชั้น 3
25-เม.ย-58 09.00-16.00 น. รับรายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร อาคาร 37 ชั้น 3
26-เม.ย-58 09.00-16.00 น. รับรายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร อาคาร 37 ชั้น 3
27-เม.ย-58 09.00-16.00 น. รับรายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร อาคาร 37 ชั้น 3
 8-10 พ.ค.-58    โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองสถาบัน
: มคอ 3  และ มคอ 4
 โรงแรมโกลเด้น คลิฟ เฮ้าส์ จังหวัด ชลบุรี
 11-พ.ค.-58  09.00-12.00 น.  ประชุม กบม.  อาคาร 31 ชั้น 5ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
12-พ.ค.-58 09.00-12.00 น. ประชุมคณะกรรมการอุทธร้องทุกข์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
14-พ.ค.-58 13.30-16.00 น. ประชุมปฏิรูปกฏหมาย  
15-17-พ.ค.-58   โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองสถาบัน
: สรุปการจัดทำแผนการสอนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ เขาใหญ่
18-พ.ค.-58 13.00-16.00 น. ประชุมฟังการเสนอสาระสำคัญ แผนยุทธศาสตร์ ห้องประชุมช่อแก้ว
19-พ.ค.-58 09.30-14.00 น. ประชุมหลักสูตรป.โท โรงแรมวังสวนสุนันทา
22-24-พ.ค.-58   โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ(English Camp) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ รัตนปุระบีชรีสอร์ท จ.จันทบุรี
29-31-พ.ค.-58   โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ(English Camp) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
03-มิ.ย.-58 09.00-16.00 น. เป็นวิทยากรที่สำนักการแพทย์ ณ สำนักการแพทย์
04-06-มิ.ย.-58 09.00-16.00 น. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียนบันทึกทางการพยาบาล ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จ.นครราชสีมา
09-11-มิ.ย.-58 09.00-16.00 น. อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บางพลัด
12-14-มิ.ย.-58 09.00-16.00 น. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ เดอะไทด์ รีสอร์ทจ.ชลบุรี
15-มิ.ย.-58 09.00-12.00 น. ประชุมชีแจงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ห้องสภามหาวิทยาลัย
18-มิ.ย.-58 10.00-12.00 น. ประชุมอาจารย์สาขา จิตเวช ณ โรงแรม วังสวนสุนันทา
19-มิ.ย.-58 09.00-12.00 น. ประชุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานวิจัย ณ ห้องประชุม มุจลินทร์ โรงแรม วังสวนสุนันทา
23-มิ.ย.-58 10.00-12.00 น. ประชุมอาจารย์สาขา อนามัยชุมชน ณ โรงแรม วังสวนสุนันทา
25-มิ.ย-58 09.00-16.00 น. อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บางพลัด
28-มิ.ย-58 09.00-16.00 น. ประชุมกับรองผู้อำนวยการแผนยุทธศาสตร์  ณ โรงแรม วังสวนสุนันทา
29-มิ.ย-58 09.00-16.00 น. ประชุมอาจารย์สาขา ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ณ โรงแรม วังสวนสุนันทา
 3-5-ก.ค-58    โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ(English Camp) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ณ รีสอร์ท เขาใหญ่คีรีธารทิพย์ จังหวัด นครราชสีมา
6-ก.ค.-58 13.30-16.00 น. ประชุมปฏิรูปกฏหมาย อาคาร 31 ชั้น 5 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
8-ก.ค-58 13.00-16.00 น. ประชุมชี้แจงภาระงานใต้สายงานรองคณบดี อาคาร 31 ชั้น 5ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
9-11-ก.ค.-58   โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองสภาบันจากสภาการพยาบาล ณ รัตนปุระบีชรีสอร์ท จ.จันทบุรี
13-ก.ค-58 9.00-12.00 น. ประชุม กบม. อาคาร 31 ชั้น 5ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
14-15-ก.ค-58   โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต กรุงเทพมหานคร
16-18-ก.ค.-58   โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต กรุงเทพมหานคร
 22-ก.ค.-58  13.00-16.00 น. ประชุมกรรมการอำนวยการ   ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 5
3-ก.ย.-58 09-16.00 ประชุมสรุปภาระงานและกรอบอัตรากำลัง ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 5
8-10 ก.ย.-58   โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
       
       
Read 3228 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 24 กันยายน 2558 02:42

06. 2017