วันศุกร์, 03 เมษายน 2558 00:00 บริหารความเสี่ยง Written by 
Rate this item
(0 votes)


                    เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ โดยมีการบริหารปัจจัยและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นการส่งเสริมให้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีระบบบริหารจัดการที่ดี
(Good Governance) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน และการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๒. ผู้บริหารและบุคลากรของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๓. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
๔. การบริหารความเสี่ยงต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
๕. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 

Laughing  แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ 2560 (social media) 
Laughing  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง 2560 
Laughing  คำสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2560   
Laughing  แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน พ.ศ.2560 (11-01-60)   
Laughing  ประกาศนโนบายบริหารความเสี่ยง

Surprised  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2558
Smile  แผนการควบคุมภายใน
Laughing  ปฎิทินบริหารความเสี่ยง Read 1588 times Last modified on วันพุธ, 29 มีนาคม 2560 06:42

06. 2017