วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2558 00:00 หลักธรรมาภิบาล Written by 
Rate this item
(0 votes)


          เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้ว่างใจในการบริหารราชการแผ่นดินของมหาวิทยาลัย         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับองค์การที่ดีซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง* นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (วท.พยาบาล)
* แนวทางดำเนินการระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบา
* แผนดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
* ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง
* รายงานโครงร่างองค์การ (Organizational Profile : OP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
* รายงานโครงร่างองค์การ (Organizational Profile : OP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙


Read 1538 times Last modified on วันพุธ, 19 ตุลาคม 2559 03:49
06. 2017