วันพฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2558 00:00 ผลงานวิจัย Written by 
Rate this item
(0 votes)


 

  * คู่มือวิจัยและบริการวิชาการ                                           
* สรุปประชุม ชี้แจงแนวทางการให้ทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558      
* แหล่งค้นคว้าจรรยาวิชาชีพวิจัยและทางปฎิบัติในหน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
          


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 
                                                              ชื่อ สกุล ชื่อเรื่องหัวข้องานวิจัย
อาจารย์มลฤดี                      

อาจารย๋วิภากร
โพธิ์พิจารย์            

สอนสนาม
The Related Risk Factors and Self-efficacy of Women To Prevent Breast Cancer  
อาจารย์หนึ่งฤทัย

อาจารย์สุกัญญา
โพธิ์ศรี

บุญวรสถิต
Effectiveness Of Applied Folk Art Plong Stick Exercise And Social Support Towards Self-Care Behaviors Of Elderly 

The Quality Of Life Among Elderly In Bang Krabue Community Of Bangkok Metropolitan , Thailand 
อาจารย์สุภาวดี

อาจารย์ ดร.สุจิตรา
เลิศสำราญ

อู่รัตนมณี
Stress And Anxeity Of Undergraduate Nursing Student 

Anxeity Of Senior High School In Preparation For University Admission 
อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์  

ผศ.ลักขณา
หงษ์กิตติยานนท์

ยอดกลกิจ
Model Of Community Care For Patients With Chronic Mental Illness 
อาจารย์วชิรพร โชติพานัส Psychoeducation To Enhance Self-Efficacy And The Quality Of Life The Elderly In Bangnanglee Sub-Distri 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Read 1495 times Last modified on วันศุกร์, 31 มีนาคม 2560 08:40
06. 2017