วันพุธ, 11 ธันวาคม 2556 00:00 บริการวิชาการ Written by 
Rate this item
(1 Vote)เกี่ยวกับงานบริการวิชาการ
 
  พันธกิจ (Mission)

  1.มีระบบ การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว ยืดหยุ่น เสรีทาง
  วิชาการ พร้อมทั้งมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง
  2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ  
  เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานสู่การใช้ประโยชน์
  3.บริการ ทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ
  ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
  4.สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 และเน้นศูนย์กลางข้อมูล  สารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

  


  Laughing บริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2556
  Smile บริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2557Read 1688 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 06 มีนาคม 2557 07:37

06. 2017