วันพฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2559 00:00

ระบบด้านการทำนุบำรุง

Written by 
Rate this item
(0 votes)
 
          วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2550 เป็นปีแรก โดยดำเนินการตามพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย  ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนะธรรม และเพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่
   1. คุณธรรม จริยธรรม
   2. ความรู้
   3. ทักษะทางปัญญา
   4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
   5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
          
วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในมารยาทไทยอย่างถูกต้อง
   2. เพื่อปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมไทย และประเพณีที่ดีงามของไทย
   3. เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของมารยาทไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
   4. เพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย

 


 

 


 


 

 
Read 633 times Last modified on วันศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2559 11:53
More in this category: « ระบบ E-Learning
06. 2017