ประกาศรายชื่อและกำหนดการ หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น ๖/๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 
ประกาศ รายชื่อและกำหนดการ


หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล


รุ่น ๖/๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายงานตัวผู้เข้าอบรมพร้อมชาระได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม - วันพุธ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖

ณ อาคาร ๓๗ ชั้น ๑ ห้องสานักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


***********************************************************************
โหลด รายชื่อ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่น ๖/๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  


โหลด
กำหนดการ หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่น ๖/๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 


***********************************************************************
***********************************************************************
*****************************************************************************************


06. 2017