KM


รายงาน KM กลุ่มวิจัย 2564.pdf

รายงาน km กลุ่มจัดการเรียนการสอน.pdf

KM 26 June 2021.pptx

InterPub.pdf

องค์ความรู้เรื่องการจัดการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

องค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf

องค์ความรู้เรื่องการจัดการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2562.pdf

สรุป km เทคนิคการเขียนวิจัย.pdf กลุ่มความรู้ด้านการวิจัย องค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ประจำปีการศึกษา 2561

KM-เล่มรายงานสรุปการจัดการความรู้.pdf กลุ่มความรู้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการด้านภาษาอังกฤษ องค์ความรู้เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ssru clinical evaluation tool.pdf