Human Resource Development Plan


 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของหน่วยงานในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ให้มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม วิจัย และสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพที่มีคุณภาพ ดังนั้นบุคลากรของวิทยาลัยฯ ควรมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณวุฒิ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกสนอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด และจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยคณะการรมการตรวจประเมินคุณภาพ ได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดเพิ่มมากขึ้น จากเหตุดังกล่าว วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯให้มีคุณภาพ คุณวุฒิตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) อันจะส่งผลให้จัดการศึกษาและผลิดบัณฑิตพยาบาล รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf

แผนปฏิบัติการด้านแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร 65 .pdf

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี และปี 2565 .pdf

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ5 ปี (พ.ศ.2560-2564)และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf

แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ระยะ5 ปี (พ.ศ.2560-2564)และประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2563.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร 2563.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2560-2564) และ 2562.pdf

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี และปี 2562.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2560-2564) และ 2561.....pdf

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564)และ 2561.pdf

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปี (60-64) 

แผนบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี2559-2563.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ5ปี พ.ศ.2560-2564.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร2559.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร 2558.pdf