เอกสารเพื่อการเผยแพร่


แบบประเมิน SSRU CNH Undergraduate clinical evaluation 

ssru clinical evaluation tool.pdf


การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ2566

ด้านการจัดการเรียนการสอน องค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

ด้านการวิจัย องค์ความรู้ การเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf