บริหารความเสี่ยง   เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ โดยมีการบริหารปัจจัยและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นการส่งเสริมให้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีระบบบริหารจัดการที่ดี
(Good Governance) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน และการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๒. ผู้บริหารและบุคลากรของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๓. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
๔. การบริหารความเสี่ยงต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
๕. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง


แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf 

เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 2562.pdf 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2561.pdf

เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561.pdf

เอกสารคำรับรอง 2561 .pdf

เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน พ.ศ.2560 (1).pdf 

เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุุมภายใน พ.ศ.2559.pdf 

เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน พ.ศ.2558 .pdf 

แผนบริหารความเสี่ยง2558.pdf 

แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์.pdf 

ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปี2558.pdf 

ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง.pdf