บริหารความเสี่ยง   เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ โดยมีการบริหารปัจจัยและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จะเกิดความเสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นการส่งเสริมให้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีระบบบริหารจัดการที่ดี
(Good Governance) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน และการควบคุมภายในเป็นการดำเนินการที่สำคัญของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๒. ผู้บริหารและบุคลากรของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๓. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามปกติ
๔. การบริหารความเสี่ยงต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์
๕. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะดำเนินการอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอและต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง


แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf 

เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 2562.pdf 

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2561.pdf

เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561.pdf

เอกสารคำรับรอง 2561 .pdf

เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน พ.ศ.2560 (1).pdf 

เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุุมภายใน พ.ศ.2559.pdf 

เล่มแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน พ.ศ.2558 .pdf 

แผนบริหารความเสี่ยง2558.pdf 

แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์.pdf 

ปฏิทินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปี2558.pdf 

ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง.pdf