ITA


การเปิดเผยข้อมูล ITA1. ข้อมูลพื้นฐาน
     - โครงสร้างหน่วยงาน (O1)
     - 
ข้อมูลผู้บริหาร (O2)
     - 
อำนาจหน้าที่ (O3)
     - 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)
     - 
ข้อมูลการติดต่อ (O5)
     - 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6) **

2. การประชาสัมพันธ์
     - 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
     - 
Q&A (O8)
     - 
Social Network (O9)

4. การดำเนินงาน
     - 
แผนการดำเนินงานประจำปี (O10)
     - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน (O11)
     - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

5. การปฏิบัติงาน
     -  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)

6. การให้บริการ
     -   
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O14)
     -   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)
     -   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)
     -   
e-Service (O17)

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     -   
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)
     -   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน (O19)
     -   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

8. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     -   
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21)
     -   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O22)
     -   สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O23)
     -   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)

9. การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
     -   
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25) **
     -   
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26)
     -   
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27)
     -   
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O28)

10. การจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ
     -   
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O29) **
     -   
ช่องทางแจ้งการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O30)
     -   
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O31)

11. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     -   
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (O32)
     -   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (O33)

12. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     -   
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34) **
     -   
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)

13. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
     -   
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)
     -   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)

14. การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
     -   
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (O38) **

15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     -   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (O39)
     -   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6เดือน (O40)
     -   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (O41)

16. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
     -   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42) **
     -   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43) **


หมายเหตุ : ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา