การบริหารทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf

งบประมาณ 2565

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี และแผนประจำปีงบประมาณ 2565.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร 65.pdf

งบประมาณ 2564

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf

งบประมาณ 2563

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf


การดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 2563

รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน.pdf

งบประมาณ 2562

รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ12เดือน.pdf

รายงานการดำเนินงานตามแผนทรัพยากรบุคคลและบริหารพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ2562 รอบ6เดือน.pdf

แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีการศึกษา 2561.pdf


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ 2562

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี รอบ 12 เดือน

งบประมาณ 2563

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม )ปีงบประมาณ 2563.pdf

รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม )ปีงบประมาณ 2562.pdf

งบประมาณ 2562