หลักธรรมาภิบาล       เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้ว่างใจในการบริหารราชการแผ่นดินของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับองค์การที่ดีซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ทั้ง 4 ด้าน คือ 

1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3) ด้านองค์การ 

4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง


* ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารและดำเนินงาน 2558.pdf

คู่มือจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย ฉบับแก้ไข 2562.pdf

* คู่มือจรรยาบรรณ.pdf

* นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (วท.พยาบาล)

* แนวทางดำเนินการระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบา

* แผนดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

* ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง