KM


รายงาน KM กลุ่มวิจัย 2564.pdf

รายงาน km กลุ่มจัดการเรียนการสอน.pdf

KM 26 June 2021.pptx

InterPub.pdf

องค์ความรู้เรื่องการจัดการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

องค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf

องค์ความรู้เรื่องการจัดการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2562.pdf

องค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ประจำปีการศึกษา 2561.pdf

องค์ความรู้เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561.pdf

ssru clinical evaluation tool.pdf