การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

รายงานกพร.62และแผนปรับปรุง.pdf

รายงานกพร.รอบ12เดือน(2561).pdf

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ2560_rev1.pdf


รายงานผลการปฏิบัติราชการ(กพร.57).pdf

รายงานกพร.2556.pdf

รายงานกพร.55.pdf


**เกณฑ์การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(Edpex) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 **

รายงานผลการดำเนินงาน2557.pdf

**การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ TQA ประจำปีงบประมาณ 2556**

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2556.pdf

แผนการดำเนินงาน.pdf

รายงานผลการดำเนินงาน2556.pdf