การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร**การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ TQA ประจำปีงบประมาณ 2556**

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2556.pdf

แผนการดำเนินงาน.pdf

รายงานผลการดำเนินงาน2556.pdf

**เกณฑ์การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(Edpex) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 **

รายงานผลการดำเนินงาน2557.pdf