เครือข่ายความร่วมมือ


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสร้างเครือข่ายความร่วมมือวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตและบุคลากร               การพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และการพยาบาล การฝึกอบรม การศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วม ๔ โรงพยาบาล ดังนี้ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)                   
       

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล      


โรงพยาบาลศิริราช                             


โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์


กรอบและแนวทางของความร่วมมือ

๑. โรงพยาบาลยินดีให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการให้โรงพยาบาลเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

๒. หน่วยงานทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือทางวิชาการต่อกันในการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ และอื่นๆอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการพัฒนาหน่วยงานทั้งสองฝ่ายให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการอย่างเสมอภาคและด้วยความสมัครใจ

๓. หน่วยงานทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือทางวิชาการต่อกันในการส่งเสริมให้บุคลากรในเครือข่ายได้ทำการศึกษา การวิจัย และการบรรยายร่วมกันเป็นประจำ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทำงาน การฝึกงาน และการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔. หน่วยงานทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือทางวิชาการต่อกันในการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ 


การบริหารความร่วมมือ


         ความร่วมมือในทางวิชาการตลอดจนการดำเนินกิจกรรม การบริหารโครงการข้อมูลที่เป็นความลับ การรักษาความลับ การตีพิมพ์ผลงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการฯ ให้หน่วยงานทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดของโครงการที่จัดขึ้นเป็นรายกรณี