แผนและงบประมาณ          การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จะประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับ มีการนำเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จึงจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2559-2563 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2559-2563 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบัติงาน

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี2566.pdf

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี2565.pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ประจำปีงบประมาณ2564.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

แผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2564.pdf

เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปรับปรุง ก.พ.2563.pdf

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัตการประจำปี 2564.pdf

เล่มแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)และแผนปฏิ.pdf

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัตการประจำปี 2561.pdf

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2561 (1).pdf

เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงินวท.พยาบาล (2559-2563).pdf

แผนกลยุทธทางการเงิน58วท.พยาบาล.pdf

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ วิทยาลัยพยาบาล 2556-2557.pdf

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฎิบัติการ 2560 .pdf

เล่มแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฎิบัติการ 59 วท.พยาบาล.pdf

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ2558-2562.pdf