ผลงานวิจัย

คู่มือวิจัยและบริการวิชาการ                                          
* สรุปประชุม ชี้แจงแนวทางการให้ทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558     
* แหล่งค้นคว้าจรรยาวิชาชีพวิจัยและทางปฎิบัติในหน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
                                                             ชื่อสกุลชื่อเรื่องหัวข้องานวิจัย
อาจารย์มลฤดี                      

อาจารย๋วิภากร
โพธิ์พิจารย์            

สอนสนาม
The Related Risk Factors and Self-efficacy of Women To Prevent Breast Cancer  
อาจารย์หนึ่งฤทัย

อาจารย์สุกัญญา
โพธิ์ศรี

บุญวรสถิต
Effectiveness Of Applied Folk Art Plong Stick Exercise And Social Support Towards Self-Care Behaviors Of Elderly

The Quality Of Life Among Elderly In Bang Krabue Community Of Bangkok Metropolitan , Thailand
อาจารย์สุภาวดี

อาจารย์ ดร.สุจิตรา
เลิศสำราญ

อู่รัตนมณี
Stress And Anxeity Of Undergraduate Nursing Student

Anxeity Of Senior High School In Preparation For University Admission
อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์  

ผศ.ลักขณา
หงษ์กิตติยานนท์

ยอดกลกิจ
Model Of Community Care For Patients With Chronic Mental Illness
อาจารย์วชิรพรโชติพานัสPsychoeducation To Enhance Self-Efficacy And The Quality Of Life The Elderly In Bangnanglee Sub-Distri