เอกลักษณ์ อัตลักษณ์อัตลักษณ์ (UNIQUENESS)

 "เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ"

(Professional practitioners, academic excellence, intelligent communicators, and strategic thinkers with public awareness)

 

เอกลักษณ์ (IDENTITY)

"เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล"

(Focus on royal traditions, knowledge cultivation, ethical enhancement, as an international learning organization)