เว็ปอาจารย์ ผศ.ดร.พรพรรณวรสีหะ

ผศ.ดร.เปรมวดี        
คฤหเดช

ผศ.ดร.บุญศรีกิตติโชติพาณิชย์

อาจารย์ ดร.อุดมพรยิ่งไพบูลย์สุข

อาจารย์ กันยานภาพงษ์

ผศ.ดร.มัณทนาวดีเมธาพัฒนะ

ผศ.ดร.สุจิตราอู่รัตนมณี

อาจารย์นภพรพัชรมั่งถึก

ผศ.นิตยา    ศรีจำนง

ผศ.วิภากรสอนสนาม

อาจารย์จิราพรรักการ

อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์โชติศิริ

อาจารย์วชิรพรโชติพานัส

อาจารย์รังสิมาพัสระ

รศ.ทิพาพันธ์สังฆะพงษ์

อาจารย์มลฤดีโพธิ์พิจารย์

อาจารย์เพ็ชรัตน์เตชาทวีวรรณ

อาจารย์หนึ่งฤทัยโพธิ์ศรี

อาจารย์ ดร.กาญจนา เกียรติกานนท์

รศ.พูนสุขช่วยทอง

              ผศ.ลักขณา                           ยอดกลกิจ                  


อาจารย์สุรางค์เชื้อวณิชชากร

ดร.อารยาทิพย์วงศ์

อาจารย์ส่าหรีแดงทองดี

อาจารย์จันทนาแจ้งเจนเวทย์

รศ.ประไพวรรณด่านประดิษฐ์

อาจารย์สุภาวดีเลิศสำราญ

อาจารย์เอื้ออารีย์สาริกา

อาจารย์ ดร.กนิษฐ์โง้วศิริ

อาจารย์อรทัยรุ่งวชิรา

อาจารย์ ดร.อัญชลีจันทาโภ

อาจารย์อัมพรเจียงวิริชัยกูร

อาจารย์นภิสสราธีระเนตร

อาจารย์ ดร.กรรณิกาเจิมเทียนชัย

อาจารย์ภคพรเที่ยวรอบ

ผศ.ดร.สุดประนอมสมันตเวคิน

อาจารย์ชัชวาลวงค์สารี

ผศ.กาญจนาศิริเจริญวงศ์

ผศ.อรนุชเชาว์ปรีชา

อาจารย์ธนะวัฒน์รวมสุก

อาจารย์จักรกฤชปิจดี

             อาจารย์แว่นใจ                       นาคะสุวรรณ              

             อาจารย์ณัฐธัญญา              ประสิทธิ์ศาสตร์           

           ผศ.รวีวรรณ                          ศรีเพ็ญ                             

           ผศ.ดร.ทัศนีย์                         อรรถารส                    

           อาจารย์ศุภลักษณ์                พื้นทอง                       


           อาจารย์ชาวต่างชาติ (Foreign Lecturer)

           Mr.felicisimo Enriquez Santiago                          

           Mr. Jay Cammer Cablles Nayuma