เว็ปอาจารย์


ผศ.ดร.ทัศนีย์  อรรถารส

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์

อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  โพธิ์ศรี

อาจารย์ ดร.อารยา  ทิพย์วงศ์

ผศ.ดร.สุดประนอม  สมันตเวคิน

ผศ.อรนุช  เชาว์ปรีชา

ผศ.ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์อาจารย์ ดร.นภพรพัชร  มั่งถึก

ผศ.วิภากร  สอนสนาม

อาจารย์จิราพร  รักการ

อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์  โชติศิริ

อาจารย์รังสิมา  พัสระ

อาจารย์ ดร.กาญจนา  เกียรติกานนท์

รศ.พูนสุข  ช่วยทอง

ผศ.ลักขณา   ยอดกลกิจ

อาจารย์สุรางค์  เชื้อวณิชชากร

อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข

อาจารย์ส่าหรี  แดงทองดี

อาจารย์จันทนา  แจ้งเจนเวทย์

รศ.ประไพวรรณ  ด่านประดิษฐ์

อาจารย์สุภาวดี  เลิศสำราญ

อาจารย์ ดร.อรทัย  รุ่งวชิรา

อาจารย์จักรกฤช  ปิจดี

อาจารย์ณัฐธัญญา  ประสิทธิ์ศาสตร์

อาจารย์ วิสุดา  แก้วพิลา

อาจารย์กฤษณา  โชติชื่น 

อาจารย์นงลักษณ์  แก้วทอง

อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ

อาจารย์เขมิกา โรจน์ทังคำ

อาจารย์บัณฑิตา ประสิทธิ์ศาสตร์

อาจารย์ชมพูนุท อนันตธนลาภา

อาจารย์พิมศิริ ชินคำ
อาจารย์ธนัฎฐธมน มัธยะจันทร์

อาจารย์กิติวัฒนา  ศรีวงศ์

อาจารย์ ดร.อัญชลี จันทาโภ

อาจารย์ดุษณี บุญพิทักษ์สกุล

อาจารย์สุมิตรา สร้อยอินทร์

ผศ.ดร.อรุณี เฮงยศมาก


อาจารย์ชาวต่างชาติ (Foreign Lecturer)

Mr. Jay Cammer Cablles Nayuma            

Ms.Dyna Jean Calleza Lapating