อาจารย์


 ดร.พรพรรณ  วรสีหะ
 ผศ.(พิเศษ) ดร.เปรมวดี  คฤหเดช
 ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข
 อาจารย์กันยา นภาพงษ์
 ผศ.ดร.บุณศรี  กิตติโชติพาณิชย์
 ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ
 ผศ.ดร.สุจิตรา  อู่รัตนมณี
 อาจารย์วรุณศิริ  ปราณีธรรม
 อาจารย์นภพรพัชร  มั่งถึก
 อาจารย์วิภากร  สอนสนาม
 อาจารย์นิตยา  ศรีจำนง
 อาจารย์ส่าหรี  แดงทองดี
 อาจารย์วชิรพร  โชติพานัส
 อาจารย์รังสิมา  พัสระ
 รศ.ทิพาพันธ์  สังฆะพงศ์
 อาจารย์มลฤดี  โพธิ์พิจารย์
 อาจารย์เพ็ชรัตน์  เตชาทวีวรรณ
 อาจารย์หนึ่งฤทัย  โพธิ์ศรี
 ดร.กาญจนา  เกียรกานนท์
 ดร.ลักษณ์วิรุฬม์  โชติศิริ
 ดร.กนิษฐ์  โง้วศิริ
 ดร.อารยา  ทิพย์วงศ์
 ดร.ฐิตวันต์  หงษ์กิตติยานนท์
 ผศ.ลักขณา  ยอดกลกิจ
 อาจารย์จันทนา  แจ้งเจนเวทย์
 อาจารย์สุมาลา  สว่างจิต
 รศ.ประไพวรรณ  ด่านประดิษฐ์
 อาจารย์สุภาวดี  เลิศสำราญ
  อาจารย์อรทัย  รุ่งวชิรา
 อาจารย์เอื้ออารัย์  สาริกา
 อาจารย์จิราพร  รักการ
 อาจารย์สุกัญญา  บุญวรสถิต
 อาจารย์อภิญญา  กุลทะเล
 ดร.อัญชลี  จันทาโภ
 อาจารย์ขวัญฤทัย  เสมพูน
 อาจารย์อัมพร  เจียงวิริชัวกูร
 อาจารย์นภิสสรา  ธีระเนตร
 ดร.กรรณิกา  เจิมเทียนชัย

 
 อาจารย์ภคพร  เที่ยงรอบ
 ผศ.ดร.สุดประนอม  สมันตเวคิน
 อาจารย์ชัชวาล  วงค์สารี
 อาจารย์ศศิธร  สินวรพันธ์
 อาจารย์ธนะวัฒน์  รวมสุก

 อาจารย์เนตรภัทร  เปี่ยมทิพย์มนัส
 ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์
 อาจารย์วานิช  สุขสถาน
 ผศ.อรนุช  เชาว์ปรีชา
 อาจารย์ณัฐธัญญา  ประสิทธิ์ศาสตร์

 อาจารย์บัณฑิตา     ประสิทธิ์ศาสตร์
 อาจารย์สุรางค์  เชื้อวณิชชากร
 Mr.Felicisimo  Santiago

 อาจารย์พิมศิริ  ชินคำ
 อาจารย์แว่นใจ  นาคะสุวรรณ
 อาจารย์สุนีย์  อังศุภาสกร