อาจารย์


  ผศ.ดร.พรพรรณ  วรสีหะ
  ผศ.ดร.เปรมวดี  คฤหเดช
  ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข
  อาจารย์กันยา นภาพงษ์

  ผศ.ดร.ทัศนีย์ อรรถารส

 ผศ.ดร.สุดประนอม  สมันตเวคิน

 ผศ.ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์

 ดร.นภพรพัชร  มั่งถึก

 ดร.ลักษณ์วิรุฬม์  โชติศิริ

 ผศ.ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ

 ผศ.ดร.สุจิตรา  อู่รัตนมณี

 ผศ.วิภากร  สอนสนาม

 ผศ.นิตยา  ศรีจำนง

 อาจารย์ส่าหรี  แดงทองดี

 อาจารย์วชิรพร  โชติพานัส

 อาจารย์รังสิมา  พัสระ

 รศ.ทิพาพันธ์  สังฆะพงศ์

 อาจารย์เพ็ชรัตน์  เตชาทวีวรรณ

  อาจารย์หนึ่งฤทัย  โพธิ์ศรี

  ดร.กาญจนา  เกียรกานนท์

  รศ.พูนสุข ช่วยทอง

  ดร.อารยา  ทิพย์วงศ์

  ผศ.ลักขณา  ยอดกลกิจ

 อาจารย์จันทนา  แจ้งเจนเวทย์

  รศ.ประไพวรรณ  ด่านประดิษฐ์

  อาจารย์สุภาวดี  เลิศสำราญ

  อาจารย์อรทัย  รุ่งวชิรา

  อาจารย์เอื้ออารีย์  สาริกา

  อาจารย์จิราพร  รักการ

 อาจารย์อัมพร  เจียงวิริชัยกูร

 อาจารย์นภิสสรา  ธีระเนตร

  ดร.กรรณิกา  เจิมเทียนชัย

  อาจารย์สุรางค์  เชื้อวณิชชากร

  อาจารย์ภคพร  เที่ยงรอบ

  อาจารย์ธนะวัฒน์  รวมสุก

  ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์

  ผศ.อรนุช  เชาว์ปรีชา

  อาจารย์ณัฐธัญญา  ประสิทธิ์ศาสตร์

  อาจารย์แว่นใจ  นาคะสุวรรณ

  อาจารย์จักรกฤช ปิจดี

  ผศ.รวีวรรณ ศรีเพ็ญ

  อาจารย์ศุภลักษณ์ พื้นทอง
  อาจารย์กาญจนา อาชีพ
  อาจารย์ ภัทราภรณ์  ขาวผ่องอำไพ
  อาจารย์ วิสุดา หมั่นธรรม
  อาจารย์กฤษณา โชติชื่น
  อาจารย์นงลักษณ์ แก้วทอง

 

 

 
อาจารย์ชาวต่างชาติ  (Foreign Lecturer)

  Mr.Felicisimo  Santiago

 Mr.Jay Cammer Cablles Nayuma