หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2021-06-16 10:23:40
ผู้บริหาร คณาจารย์ สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 (Direct Admission) ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัย ...
2021-06-17 18:14:44
การปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2/2563 แบบออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ...
2021-06-17 18:17:31
ข่าวย้อนหลัง