Home > News > Public Relations > Inviting students and staff to donate blood on Friday 19 February 2021 from 09.00 - 15.00
Inviting students and staff to donate blood on Friday 19 February 2021 from 09.00 - 15.00

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-02-16 08:56:36


ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา

----

เงื่อนไขของการเข้าร่วมกิจกรรม

1. นักศึกษากรอกข้อมูลส่งมา 1 ครั้งเท่านั้น

2. ตรวจสอบความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองให้เรียบร้อย ว่าสามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่ 

3. นักศึกษาที่จองกิจกรรมต้องบริจาคโลหิตได้เท่านั้นถึงจะได้รับหน่วยกิจกรรม

----

ลงทะเบียน

https://forms.gle/qDogDZC7MKeUeksm7

https://forms.gle/qDogDZC7MKeUeksm7

https://forms.gle/qDogDZC7MKeUeksm7