Home > News > Public Relations > Explanation in case of reduction of student tuition fees
Explanation in case of reduction of student tuition fees

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-07-15 17:40:34

ข้อชี้แจงกรณีการลดค่าเทอมนักศึกษา

กรณีที่มีความเคลื่อนไหวของนักศึกษาให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลดค่าเทอม  อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ และได้สร้างผลกระทบกับสภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวนักศึกษาและสภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถจัดการเรียนในชั้นเรียนได้  ต้องเปลี่ยนมาใช้การเรียนการสอนในระบบออนไลน์แทน  นักศึกษาส่วนใหญ่จึงมีความเข้าใจว่า   มหาวิทยาลัยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น  มีแต่เพียงรายได้จากค่าเทอมนักศึกษาเป็นรายได้หลักเพียงอย่างเดียว นั้น

 มหาวิทยาลัยใคร่เรียนให้นักศึกษาและผู้ปกครอง   รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้รับทราบว่า  ผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙  ได้สร้างภาวะวิกฤตให้เกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมไทย  นับตั้งแต่องค์กรใหญ่ไปจนถึงระดับปัจเจกบุคคล  เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ก็ต้องรับสภาพกับผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นมากมาย  เป็นภาวะที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก  แต่อย่างไรก็ตาม  มหาวิทยาลัยก็จะต้องยืนหยัดต่อสู้ให้องค์กรอยู่รอดต่อไปได้  อันเป็นภาวะที่หนักหน่วงและยากลำบากในการบริหารงานของคณะผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง

 แม้ว่าโดยสถานภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะเป็นหน่วยงานของรัฐ  แต่ในสภาพการณ์ที่แท้จริง  การขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลประมาณร้อยละ ๓๐ เท่านั้น  ส่วนที่เหลือเป็นการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่มีรายได้มาจากค่าเทอมนักศึกษา  และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่

 ผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ส่งผลให้งบประมาณทั้ง ๓ ส่วนลดลงอย่างมาก  โดยเฉพาะในส่วนของการบริการวิชาการที่เป็นรายได้หลักของมหาวิทยาลัยในรอบ ๒  ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่มีเกิดขึ้นเลย  ในขณะที่มหาวิทยาลัยยังต้องมีภาระรับผิดชอบในทุกองค์ประกอบเหมือนเดิมทุกประการเหมือนกับภาวะปกติที่เคยเป็นมา  มีเพียงค่าน้ำค่าไฟและค่าสาธารณูปโภคจากการเรียนการสอนเท่านั้น  ที่ไม่มีเกิดขึ้นเพราะไม่มีการเปิดชั้นเรียน 

 มหาวิทยาลัย  เลือกที่จะไม่ทำให้ใครได้รับผลกระทบที่เลวร้ายจากการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะการเลิกจ้างงาน  เพราะภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น  ก็ทำให้ทุก ๆ คน ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจเพียงพอแล้ว  การเลิกจ้างงานคือการซ้ำเติมชีวิตให้เลวร้ายและยังส่งผลกระทบไปถึงอีกหลายชีวิตในครอบครัวอีกด้วย  ดังนั้น  มหาวิทยาลัย  ยังคงต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลเหมือนเดิมเพื่อรักษาสถาบันหลักของมนุษย์คือสถาบันครอบครัวเอาไว้

 สำหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเรียนให้ทราบว่า  มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญที่สุด  และถือเป็นภาวะเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เบาบางที่สุดและจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้  แต่ประการสำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนก็คือการ “สร้างคุณภาพ” ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์  ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ที่มหาวิทยาลัยต้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบ  มหาวิทยาลัยต้องทุ่มเทงบประมาณเป็นจำนวนมากเพื่อการนี้  มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามนี้  เพราะเป็นสิ่งที่จะรับประกันกับสังคมได้ว่าบัณฑิตของสวนสุนันทาจะต้องมีคุณภาพ  แม้ว่าจะเป็นภาวะการเรียนการสอนในภาวะวิกฤตนี้ก็ตาม

 ในส่วนของประเด็นการลดค่าเทอมนั้น  มหาวิทยาลัยขอชี้แจงว่า  มหาวิทยาลัยมิได้นิ่งดูดาย  นักศึกษาจะพบได้ว่า  ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙  ระลอกแรกนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยแรก ๆ ที่คืนเงินค่าเทอมเป็นค่าเยียวยานักศึกษาเป็นงบประมาณทั้งสิ้นกว่า ๖๐ ล้านบาท

 และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙  ระลอกที่ ๒ และ ๓ มหาวิทยาลัยก็ได้เยียวยาโดยขยายระยะเวลาชำระค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) โดยยกเว้นค่าปรับและเมื่อสิ้นสุดการขยายระยะเวลาแล้ว  หากนักศึกษายังไม่พร้อมก็สามารถยื่นคำร้องขยายระยะเวลาต่อไปได้อีก  และยังมีการจัดสรรทุนอีกเป็นจำนวนมากให้กับนักศึกษาที่ประสบปัญหาเดือดร้อนอย่างรุนแรง   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการยกเลิกค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน (แท็บเล็ต) ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และสำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าแท็บเล็ตไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนเงินให้

 ขณะนี้  มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการหาข้อสรุปในการลดค่าเทอม  รวมทั้งต้องรอข้อสรุปจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่อาจจะมีการสนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อลดค่าเทอมของนักศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้  จะต้องใช้เวลารอคำตอบจากรัฐบาลว่าการลดค่าเทอมของนักศึกษาจะเป็นไปในทิศทางใดและลดได้ในระดับใด 

 ดังนั้น  มหาวิทยาลัยให้คำยืนยันได้ว่า  การลดค่าเทอมนักศึกษาในรูปแบบและวิธีการใด วิธีการหนึ่งจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้แน่นอน

 จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา