Home > News > Public Relations > Announcement of list of eligible candidates to study Bachelor of Nursing Science Program
Announcement of list of eligible candidates to study Bachelor of Nursing Science Program

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-06-13 09:39:07

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง การรายงานตัวและการมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ปีการศึกษา 2562

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา  
 • ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 37 ห้อง 3747 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เวลา 9.00 -15.00 น.
 • การชำระเงิน  วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 37 ห้อง 3747 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เวลา 9.00 -15.00 น. ชำระเงินจำนวนเงิน  11,000.00  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นค่าเครื่องแบบนักศึกษา และตำราเรียนภาษาอังกฤษ 1 เล่ม โดยซื้อเครื่องแบบกับทางมหาวิทยาลัยเท่านั้นหากสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา จะไม่คืนเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ผ่านเว็บไซต์ TCAS) วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562

การมอบตัวเข้าศึกษา วันที่ 26 มิถุนายน 2562  ขอให้นำเอกสารมาด้วย ดังนี้

 • ใบระเบียนประวัตินักศึกษาและใบมอบตัวเข้าศึกษาที่พิมพ์จาก  Internet  มาด้วย
 • 1.1 เข้าเว็บไซต์ http://reg.ssru.ac.th แล้วคลิ๊กที่ กรอกประวัตินักศึกษาใหม่
 • 1.2 หากมีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูล ให้ดูที่คู่มือกรอกประวัตินักศึกษาใหม่
 • เอกสารและวุฒิการศึกษาใบแสดงผลการศึกษา ใบปพ.1 ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว (สำเนา 4 ฉบับ  พร้อมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • บัตรประจำตัวประชาชน  (สำเนา 3 ฉบับ  พร้อมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน  (สำเนา 2 ฉบับ  พร้อมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาหลักฐานการขอเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล  ในกรณีที่มีชื่อ-สกุล  ไม่ตรงกับเอกสารที่นำมาแสดง  (สำเนา 2 ฉบับ)

ค่ามอบตัวและค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวนเงิน 6,350.00 บาท 

 • ค่าทำบัญชีธนาคารกรุงเทพ (ผูกไว้กับบัตรนักศึกษา) จำนวนเงิน 200.00 บาท
 • การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและการลงทะเบียน
 • นักศึกษาดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน ที่ reg.ssru.ac.th จำนวน 42,000 บาท วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2562
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ที่ reg.ssru.ac.th วันที่ 2 – 9 สิงหาคม 2562

การเข้าหอพัก นักศึกษาทุกคนต้องอยู่หอพักตามที่วิทยาลัยฯ จัดให้เท่านั้น ชำระค่ามัดจำหอพักจำนวน 4,000 บาท ณ วันที่เข้าหอวันแรก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ประเภทรับตรง) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑.pdf