Home > News > News Activities > Director of Samut Songkhram Provincial Education Center Suan Sunandha Rajabhat University integrated with Research and Development Institute College of Allied Health Sciences College of Nursing and Health and and Samut Songkhram Provincial Education
Director of Samut Songkhram Provincial Education Center Suan Sunandha Rajabhat University integrated with Research and Development Institute College of Allied Health Sciences College of Nursing and Health and and Samut Songkhram Provincial Education

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-05-23 13:51:28


วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บูรณาการร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการปรึกษา และรักษาดูแลอาการ Long Covid – 19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์และศาสตร์การแพทย์แผนจีน รวมทั้งมีหน่วยบริการเอกซเรย์เคลื่อนที่ ให้คำปรึกษา จ่ายยาประเภททั่วไปแก่ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม การตรวจกลุ่มเสี่ยงวัณโรคปอด และผู้ที่มีภาวะ Long-Covid หลังจากติดเชื้อ Covid-19 โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/ศรัญญา หนูนาค

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7