Home > News > Public Relations > "If you love and care about the service I want to be a nurse, think of the College of Nursing and Health. Nursing Science
"If you love and care about the service I want to be a nurse, think of the College of Nursing and Health. Nursing Science

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-02-16 10:28:04


“ถ้าคุณรักและใส่ใจในการบริการ อยากเป็นพยาบาล ให้นึกถึง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

#คิดถึงพยาบาล#คิดถึงสวนสุนันทา ครับ”

นายธีรเมท ภูคำศักดิ์ (พี่ข้าวต้ม) รุ่น 5

ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  สาขาพยาบาลศาสตร์ 

ปัจจุบัน : พยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7