หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-01-09 08:59:54

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

๑. ฝึกซ้อมย่อยใน วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๒. ฝึกซ้อมใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๓. วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://student.ssru.ac.th