บุคลากร


นายนพปฎล อินยาศรี

หัวหน้าสำนักงาน

วุฒิการศึกษา /สาขาวิชาเอก /สถาบันการศึกษา /ปีที่สำเร็จการศึกษา :- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่จบ พ.ศ. 2550- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่จบ พ.ศ. 2553   ติดต่อ : 02-160-1206

นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา :- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ติดต่อ : 02-160-1207

นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ติดต่อ : 02-160-1206-7

นายอติกานต์ ทวีวงศ์อนันต์

นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา :- ปริญญาตรี บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ติดต่อ : 02-160-1207

นางธัญลดา  เลี้ยงอยู่

นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา :- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ติดต่อ : 02-160-1370-1

นางสาวกษิรา เหลืองอร่าม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาศึกษาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดต่อ : 02-160-1370-1

นายสุรศักดิ์ เพชรทอง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ติดต่อ : 02-160-1206

นางสาวนฤมล รุ่งอินทร์

เจ้าหน้าที่บุคลากร

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม - ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ติดต่อ : 02-160-1206-7

นางสาวอัญชา แดงทองดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  - ปริญญาโท : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ติดต่อ : 02-160-1370-1

นางสาวกานต์พิชชา  แสนคำหมี

นักวิชาการพัสดุ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลพระนคร  ติดต่อ : 02-160-1205

นางสาววรรณรัตน์  ทองคันทา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ติดต่อ : 02-160-1205


นางสาววันวิสา  มรรคทรัพย์

นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ติดต่อ : 02-160-1370-1

นายพุฒิภัทร เสมอจิตร

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ติดต่อ : 02-160-1370-1

นายจิรนาถ วรสีหะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ติดต่อ : 02-160-1206

นางสาววราภรณ์ กลิ่นทองทิพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ติดต่อ : 02-160-1206

นางสาวจิราพร ไพศาลพิสุทธิสิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ติดต่อ : 02-160-1206