บุคลากร


นายนพปฎล อินยาศรี

หัวหน้าสำนักงาน

วุฒิการศึกษา /สาขาวิชาเอก /สถาบันการศึกษา /ปีที่สำเร็จการศึกษา :- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่จบ พ.ศ. 2550- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่จบ พ.ศ. 2553   ติดต่อ : 02-160-1206

นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา :- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ติดต่อ : 02-160-1207

นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ติดต่อ : 02-160-1206-7


นายอติกานต์ ทวีวงศ์อนันต์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และเลขานุการ

วุฒิการศึกษา :- ปริญญาตรี บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ติดต่อ : 02-160-1207

นางธัญลดา  เลี้ยงอยู่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา :- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ติดต่อ : 02-160-1370-1

นางสาววีรวรรณ เหลืองอร่าม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษา

วุฒิการศึกษา : คณะศิลปศาสตร์ สาขาศึกษาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดต่อ : 02-160-1370-1

นายสุรศักดิ์ เพชรทอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ติดต่อ : 02-160-1206

นางสาววราลี พรหมปฏิมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

วุฒิการศึกษา :- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ติดต่อ : 02-160-1206-7

นางสาวนฤมล รุ่งอินทร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคคล

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม - ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ติดต่อ : 02-160-1206-7

นางสาวอัญชา แดงทองดี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารแผนและประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  - ปริญญาโท : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ติดต่อ : 02-160-1370-1

นางสาวเบญจพร เติมสิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารธุรการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ติดต่อ : 02-160-1205

นางสาวกานต์พิชชา  แสนคำหมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลพระนคร  ติดต่อ : 02-160-1205


นางสาววรรณรัตน์  ทองคันทา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ติดต่อ : 02-160-1205


นายวิศรุต  เตชาทวีวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ติดต่อ : 02-160-1370-1


นางสาววันวิสา  มรรคทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ติดต่อ : 02-160-1370-1