บุคลากร


นายนพปฎล อินยาศรี

หัวหน้าสำนักงาน

วุฒิการศึกษา /สาขาวิชาเอก /สถาบันการศึกษา /ปีที่สำเร็จการศึกษา :- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่จบ พ.ศ. 2550- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่จบ พ.ศ. 2553

นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงิน

วุฒิการศึกษา :- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ติดต่อ : 02-160-1207

นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ติดต่อ : 02-160-1206-7


นาย อติกานต์ ทวีวงศ์อนันต์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเลขานุการ

วุฒิการศึกษา :- ปริญญาตรี บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ติดต่อ : 02-160-1207

นาง ธัญลดา  เลี้ยงอยู่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการบริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์

วุฒิการศึกษา :- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ติดต่อ : 02-160-1370-1

นางสาวอัญชนา สอนแตง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการหน้าที่ : บริการวิชาการ

วุฒิการศึกษา :- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง ติดต่อ : 02-160-1370-1

นางสาววีรวรรณ เหลืองอร่าม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการบริการวิชาการ และกิจการนักศึกษา

วุฒิการศึกษา : คณะศิลปศาสตร์ สาขาศึกษาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดต่อ : 02-160-1370-1

นายสุรศักดิ์ เพชรทอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการบริการวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ติดต่อ : 02-160-1206

นางสาว วราลี พรหมปฏิมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

วุฒิการศึกษา :- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ติดต่อ : 02-160-1206-7

นาย วสวัตต์ จันทร์งาม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการบริการวิชาการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ติดต่อ : 02-160-1205

นางสาวนฤมล รุ่งอินทร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบุคคล

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม - ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ติดต่อ : 02-160-1206-7

นางสาวพัชรา กล้าหาญ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารแผนและประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาโท บริหารจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดต่อ : 02-160-1370-1

นางสาว อัญชา แดงทองดี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารแผนและประกันคุณภาพ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  - ปริญญาโท : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ติดต่อ : 02-160-1370-1

นางสาว เบญจพร เติมสิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารธุรการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ติดต่อ : 02-160-1205

นางสาวกานต์พิชชา  แสนคำหมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลพระนคร  ติดต่อ : 02-160-1205

นางสาวสมฤดี  ศรีเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (การเงิน-การธนาคาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ติดต่อ : 02-160-1205