คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ (TheDB)


เอกสารคู่มือระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ (TheDB)

คู่มือระบบบริหารจัดการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระบบอุดมศึกษา.pdf

คู่มือระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์.pdf

คู่มือระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา.pdf

คู่มือระบบแผนงานโครงการและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf

คู่มือระบบกิจการนักศึกษา.pdf

คู่มือบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร

1. จัดการการลา.pdf

2. การทำเรื่องไปราชการ.pdf

3.การจัดการข้อมูลการไปประชุม อบรม สัมมนา.pdf

4. faculty practice สำหรับอาจารย์.pdf


วีดีโอคู่มือระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ (TheDB)