หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 9/2561
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 9/2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-01-07 11:45:00

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 9/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม ห้องประชุมวรลักษณานงค์ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวาระการประชุมดังนี้ รายงานรายรับ-รายจ่าย เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - วันที่ 7 ธันวาคม 2561 และสรุปรายงานการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล การช่วยเหลือนักศึกษากรณีประสบอุบัติเหตุ พิจารณาเงินช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษากรณีเสียชีวิต จำนวนทั้งสิ้น 1 ราย จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และพิจารณาเงินรางวัลให้กับ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และนักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากการประกวดต่างๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ จำนวนทั้งสิ้น 35 ราย

ภาพประกอบ : Facebook ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์