หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Award) ครั้งที่ 1 ระดับคณะ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้รับรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Award) ครั้งที่ 1 ระดับคณะ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-01-07 13:41:31

วันที่ 26 ธ.ค.2561 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบรางวัล “รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Award) ครั้งที่ 1 ระดับคณะ ให้กับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา2560 โดย อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (4.52 คะแนน ระดับดีมาก) เป็นผู้รับมอบเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้หลักสูตรและหน่วยงานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ