หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมอบรมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การบริหารหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เข้าร่วมอบรมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การบริหารหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-03-28 09:09:59

วันที่ 27 มี.ค. 2561 อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ          รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมอบรมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การบริหารหลักสูตรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร (Thai Qualification Register : TQR) และตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น ๕ อาคาร ๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน