หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพติด ณ แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
การจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพติด ณ แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-09-21 10:01:29


วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยอาจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช และคณะ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเยาวชน

รักธรรม ห่างไกลยาเสพติด ณ แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนภาลัย 

อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลนภาลัย 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ให้แก่นักเรียนชายมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในอำเภอบางคนที ได้แก่ โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ 

โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) โรงเรียนเมธีชุณหะวันวิทยาลัย และโรงเรียนวัดดอนมะโนรา กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เพิ่มฐานความรู้ : เยาวชนรักธรรม ห่างไกลยาเสพติด ในแหล่งเรียนรู้ฯ และมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น ได้แก่ 

การป้องกันยาเสพติดในเยาวชน