หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖
เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-02-27 11:54:35

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา       โดยมีรศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม

Cr. Facebook: รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย