หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
พิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-08-16 18:10:46

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกาษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธี

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นมา นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร จะเริ่มต้นก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลต่อเมื่อนักศึกษาสอบผ่านการศึกษารายวิชาทักษะการพยาบาลพื้นฐานและขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ ได้สอบผ่านรายวิชาดังกล่าว จำนวน ๑๒๒ คน และจะขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วยในภาคการศึกษาที่ ๒ ในการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลจริงกับผู้ป่วย นักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบพยาบาลและสวมหมวกพยาบาล ซึ่งหมวกพยาบาลมีวิวัฒนาการมาจากหมวกของแม่ชีในศาสนาคริสต์ เพราะพยาบาลเริ่มต้นมาจากการที่ผู้ศรัทธาในพระเจ้ารวมกลุ่มกันทำงานช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย
ปัจจุบันหมวกพยาบาลถือเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่สวมใส่ว่าเป็นบุคคลซึ่งได้รับการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และพร้อมที่จะให้การดูแลผู้ป่วย อีกทั้งยังเป็นเครื่องหมายว่าได้เข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล และตระหนักรู้ว่าจะต้องมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและต้องเป็นพยาบาลที่ดีตามความคาดหวังของสังคม พิธีมอบหมวกเป็นการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ให้ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ หมวกเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรม เมื่อใดก็ตามที่สวมหมวกพยาบาล พยาบาลทุกคนจะต้องไม่ลืมจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ เมตตา กรุณา เสียสละ อดทน อดกลั้น เป็นต้น
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลและมีความตั้งใจปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

The College of Nursing and Health, Suan Sunandha Rajabhat University, held the 10th Capping & Pinning Ceremony on February 23, 2018 to 122 sophomore nursing students. This memorable event was chaired by the University President, Associate Professor Dr. Luedech Girdwichai. This endeavor marks a significant date for these students as it symbolizes that they have already completed the Foundation of Nursing Courses. The ceremony has also given honor to the students as they donned the cap and pin and pledged to wear it with pride and dignity in such a manner that it will always remind them to carry the good merit and distinction of the university that they have once attended. The ceremony has also served as a venue to remind these future nurses what it really meant to wear a cap and pin and encourage them more that the real beauty of the nursing profession is to bring a huge change in their lives by doing their very best to become a light and a life to other people.