หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วม อบรม “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย”
เข้าร่วม อบรม “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2018-01-31 09:43:50

30 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พร้อมด้วย 

อาจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนายนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงานเข้าร่วม อบรม “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย” โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานในการเปิดงาน การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเอกวุธ บุตรประเสริฐ และคุณชูกิจ เปรมประดิษฐ์ วิทยากรจากศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5

Cr. ภาพประกอบ Facebook: PP SSRU