หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาพยาบาล "รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์"
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาพยาบาล "รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2019-03-01 14:12:52

On April 11, 2018, College of Nursing and Health’s Student Affairs held a water blessing ceremony to preserve the celebration of Songkran Festival.

Cr. Face book: DrPonpun Vorasiha

วันที่ 11 เมษายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาพยาบาล "รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์" ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักเห็นความสำคัญของประเพณีวันสงกรานต์เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันงดงามนี้ไว้เพื่อให้คงอยู่ตลอดไป
ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือมาแต่โบราณ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้ “น้ำ”เป็นสื่อในการสัมพันธไมตรี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ของทุกปี เทศกาลนี้จึงถือเป็นช่วงเวลาการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข มีการใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ ซึ่งสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในรอบปีที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ด้วย